+982177491031 ut5@iust.ac.ir

15 نفر از اساتید واعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در لیست دانشمندان ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفتند. آقایان دکتر علی اصغر انصافی، دکتر بهزاد رضایی، دکتر محمد سراجی، دکتر شادپور ملک پور، دکتر عبدالرضا حاجی پور، دکتر محمد محسن مؤمنی و خانم دکتر فاطمه داور از دانشکده شیمی، آقای دکتر کیخسرو کریمی از دانشکده مهندسی شیمی، آقای دکتر رضا مدرس ازدانشکده  مهندسی منابع طبیعی،آقایان دکتر محمدحسین عنایتی، دکتر فخرالدین اشرفی زاده و دکتر محمد حسین فتحی از دانشکده مهندسی مواد، آقایان دکتر احمد سوهانکار و دکتر محمدرضا سلیم پور از دانشکده مهندسی مکانیک  و آقای دکتر حسین فرزانه فرد از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان  در زمره ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

این دانشمندان بر اساس شاخص کامپوزیت C و بر مبنای شاخص‌های شش گانه ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته و انتخاب شده‌اند.

۱. Total citation

۲. H-index

۳. Coauthorship-adjusted H-index

۴. Total citation to single authored papers

۵. Total citation to single+first authored papers

۶. Total citation to single+first+last authored papers