+982177491031 ut5@iust.ac.ir

کنفرانس عمومی

کنفرانس عمومی بستری است برای هم اندیشی مدیران  UT5 و تبادل ایده‌های جدید بین اعضا است. هر کنفرانس به میزبانی یکی از دانشگاه‌های عضو برگزار شده و روی یک موضوع خاص مورد توجه اعضا تمرکز دارد. امکان حضور نمایندگان دانشگاه‌های فنی غیر عضو در کنفرانس عمومی با درخواست قبلی وجود دارد، اما فقط نمایندگان اعضای UT5 در جلسات تصمیم‌گیری دارای حق رای هستند.