+982177491031 ut5@iust.ac.ir

نشست‌های تخصصی معاونین

نشست‌های تخصصی معاونین به صورت موردی و برحسب ضرورت با تشخیص شورای راهبری با حضور معاونین همتا

(در حوزه‌های بین‌الملل، آموزشی، پژوهش و فناوری، اداری مالی و …) در طول سال برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود.